Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy dąży do stałego podnoszenia efektywności swoich działań, zmierzając równocześnie do utrzymania godnej pozycji w branży wodociągowej. Czynnikami umożliwiającymi osiągnięcie sukcesu jest realizowanie prac z zakresu prowadzonej działalności w sposób zapewniający spełnienie wymagań naszych Klientów przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług, poszanowaniu życia i zdrowia pracowników oraz ograniczeniu negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne. Wykwalifikowana kadra oraz sprawnie działający system kontroli są gwarancją dobrego wykonywania usług, przy jednoczesnym dotrzymaniu umownych terminów realizacji zadań. Stawiamy na partnerstwo z mieszkańcami gminy oraz troskę o środowisko naturalne.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy towarzyszy mieszkańcom Gminy Dębica pełniąc rolę dostawcy wody, czuwa nad jej właściwą jakością, zapewnieniem ciągłości jej dostaw, a także odbiera ścieki i oczyszcza je zapewniając jednocześnie spełnienie wysokich standardów związanych z ochroną środowiska. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie w zakresie świadczenia usług, procentuje dziś profesjonalnym postępowaniem, fachowością i jakością świadczonych usług. W chwili obecnej Spółka zatrudnia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, których głównym zadaniem jest produkcja i dystrybucja wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, a także świadczenie pozostałych usług związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.

Do najważniejszych zadań zakładu należą:

 • Zaopatrzenie w wodę do picia, dla celów gospodarczych i przemysłowych
 • Odprowadzanie ścieków i eksploatacja oczyszczalni ścieków
 • Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Usługi budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 • Wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej z zakresu urządzeń, sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
 • Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji sanitarnej sprzętem specjalistycznym

Nasze cele:

 • poprawa satysfakcji mieszkańców z jakości wody pitnej
 • zwiększenie ochrony ujęć wody poprzez racjonalne korzystanie z zasobów wód podziemnych
 • zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody mieszkańcom
 • poprawa stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód i gleby
 • zwiększenie terenów skanalizowanych
 • ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska
 • modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy jest jednoosobową spółką Gminy Brzeźnica, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594538. Kapitał zakładowy spółki wynosi 12 161 000,00 zł.

Przedmiotem działalności, w zakresie objętym Ustawą jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji GZK w Brzeźnicy. Wskazana działalność odbywa się na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Wójta Gminy Dębica nr OŚR.605.89.2017.AP z dnia 24 listopada 2017 r.

Obszar świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych objęty przedmiotowym zezwoleniem obejmuje teren Gminy Dębica. Łączna liczba odbiorców na tym terenie na dzień 12 marca 2018 roku wynosi: 5 330 (woda) oraz 4 513 (ścieki). Należy przy tym zauważyć, że w 2017 r. GZK w Brzeźnicy dostarczyło odbiorcom z obsługiwanego terenu 658 062 m3 wody. Z kolei ilość ścieków odebranych w tym czasie z terenu Gminy Dębica wyniosła 460 156 m3.

Zgodnie z wyżej wymienionym zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

 1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody na terenie Gminy Dębica przy użyciu urządzeń wodociągowych znajdujących się w chwili wydania zezwolenia w posiadaniu GZK w Brzeźnicy, jak i wybudowanych po uzyskaniu zezwolenia;
 2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Dębica przy użyciu urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w chwili wydania zezwolenia w posiadaniu GZK w Brzeźnicy, jak i wybudowanych po jego uzyskaniu.

GZK w Brzeźnicy eksploatuje i ponosi koszty w zakresie utrzymania całej sieci gminnej (obecnie długość sieci wynosi: 650 km). GZK zapewnia pokrycie kosztów eksploatacji oraz utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym kosztów: dystrybucji i zakupu energii do obiektów: 3 Stacji Uzdatniania Wody, 5 Oczyszczalni Ścieków, kosztów amortyzacji budynków i budowli oraz urządzeń, opłat za korzystanie ze środowiska (opłat za usługi wodne); kosztów bieżących remontów i napraw, kosztów awarii na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych (szczególnie na sieciach „starych”, wybudowanych z rur stalowych), kosztów zakupu paliwa i bieżących materiałów.

Istotny wpływ na koszty prowadzonej działalności ma położenie Gminy Dębica, na obszarze której prowadzi działalność. Mianowicie, Gmina Dębica usytuowana jest na pograniczu dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Północna część Gminy obejmuje tereny równinne, które od strony południowej przechodzą w tereny pagórkowate. Z uwagi na zróżnicowanie topograficzne terenu Gminy, eksploatacja niektórych fragmentów sieci wodociągowej wymaga utrzymania kosztownych w utrzymaniu i eksploatacji przepompowni, tj. 17 przepompowni wody oraz 228 przepompowni ścieków. Fakt ten w istotny sposób przekłada się na cenę świadczenia usług do odbiorców z poszczególnych miejscowości. W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba odbiorców usług GZK w Brzeźnicy. Stanowi to rezultat systematycznej budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami.

Zmiana formy organizacyjno-prawnej Przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego, umożliwiła GZK w Brzeźnicy rozszerzenie zakresu świadczonych usług. Aktualnie Przedsiębiorstwo oprócz podstawowej działalności związanej z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, zapewnia także usługi w zakresie kompleksowego przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, uczestniczy w przetargach, wykonuje roboty budowlane specjalistyczne, czy też inne zadania zlecone.

W zakresie jakości świadczonych usług GZK w Brzeźnicy realizuje zadanie określone w:

 • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 • umowach zawartych z poszczególnymi odbiorcami usług;
 • powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących jakości wody dostarczanej odbiorcom usług, ochrony środowiska i zasobów wodnych, a także przepisach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych;
 • powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących oczyszczania ścieków.

Jakość dostarczanej wody jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi, a wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wprowadzanych do środowiska nie przekraczają dopuszczalnych poziomów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. Ponadto system wodociągowo-kanalizacyjny cechuje niezawodność, dzięki czemu GZK w Brzeźnicy jest w stanie dostarczać wodę i odprowadzać w sposób ciągły, bez zbędnych przerw.

Ponadto realizacja koniecznych inwestycji modernizacyjno-rozwojowych oraz środowiskowych ujętych w Uchwałe nr XXXIX / 442 / 2017 Rady Gminy Dębica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Brzeźnicy na lata 2018-2022 zapewni wzrost jakości życia mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na atrakcyjność całego regionu.

Wskazane efekty zostaną osiągnięte przez planowane na kolejne lata przedsięwzięcia, w tym m.in.:

 1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • modernizację SUW Brzeźnica;
 • wykonanie częściowego monitoringu pracy głównych sieci wodociągowych;
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
 • legalizacja wodomierzy (w sumie prawie 2500 sztuk).
 1. w zakresie odprowadzania ścieków
 • budowy kanalizacji sanitarnej w celu realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 • podjęcie różnego rodzaju przedsięwzięć remontowo-inwestycyjnych dla Kanalizacji Paszczyna, Pustków (m.in. wymiana pomp w pompowniach sieciowych, Połączenie oczyszczalni „Północ” i „Południe” do oczyszczalni „Głównej” i inne).
 • Wymienione powyżej inwestycje mają jedynie charakter przykładowy, a ich szczegółowy wykaz i planowane efekty znalazły miejsce w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.