Informacje ogólne

Ochrona Środowiska to całokształt działań, mających na celu racjonalną eksploatację, utrzymanie i ewentualne odnowienie zasobów i bogactw środowiska naturalnego. Wydarzeniem, które zapoczątkowało racjonalne podejście do spraw tzw. środowiskowych było powstanie – Ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska. Codzienna działalność Spółki jest sankcjonowana przepisami prawa z szeroko pojętej dziedziny jaką jest Ochrona Środowiska. Zarówno pobór wód, odprowadzanie jak i oczyszczanie ścieków wymaga uzyskania właściwych w tym zakresie pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z obowiązującym prawem, Spółka uiszcza opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

Pobór wód

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy posiada pozwolenia wodno prawne na pobór wód z będących w naszej eksploatacji ujęć wód podziemnych.

Przepisami regulującymi są ustawy:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)

Ustawy nakładają obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na tzw. szczególne korzystanie z wód w zakresie ich poboru.
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy posiada pozwolenia wodnoprawne na pobór wód z będącego w naszej eksploatacji ujęcia wód podziemnych.

Pozwolenie to określa:

 • maksymalne ilości pobieranej wody
 • sposób prowadzenia procesu jej uzdatniania
 • częstotliwość prowadzenia analizy jakościowej wody
 • wymagania dotyczące utrzymania we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym wszystkich urządzeń związanych z ujmowaniem wód

Odprowadzanie ścieków

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy jako podmiot korzystający ze środowiska prowadzi działalność w zakresie odprowadzenia oraz oczyszczania ścieków powstających na terenie Gminy Dębica. W naszej eksploatacji znajdują się obecnie Oczyszczalnie Ścieków w Zawadzie, Nagawczynie oraz w Paszczynie.

Na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w tym zakresie przepisy prawa nakładają szereg wymagań:

 • uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków do wód lub do ziemi
 • utrzymania we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym urządzeń służących do oczyszczania ścieków
 • odprowadzenia do odbiornika oczyszczonych ścieków o parametrach nie przekraczających wartości ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym
 • prowadzenia analiz jakościowych ścieków dopływających do oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych
 • dokonywania opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska polegającego na wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi
 • przekazywanie uprawnionym organom ochrony środowiska zestawień danych dotyczących pracy oczyszczalni ścieków

Akty prawne w oparciu o które prowadzona jest działalność w opisanym zakresie:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984)