Faktury wystawiane są przez poszczególne Komórki Organizacyjne Zakładu:

  • Dział Finansowo-Księgowy (Kasa), Dział Techniczny – faktury wystawiane w siedzibie Spółki tj., ul. Źródlana 4, 39-207 Brzeźnica
  • na terenie miejsca poboru mediów przez wyznaczonych Pracowników (Inkasentów) z wykorzystaniem urządzenia przenośnego – PSION

W treści faktury wprowadzony został zapis: „Wystawiona faktura stanowi pierwsze wezwanie do zapłaty”.
Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.

Przyjmuje się zasadę, że „Datą zapłaty faktury (wezwania) jest data wpływu środków na rachunek bankowy” Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy, zwanego dalej „Spółką”.

Od faktur zapłaconych po terminie, nalicza się i pobiera odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury.

Na notach odsetkowych umieszczona jest informacja: „Informujemy, że w przypadku braku zapłaty w/w noty należność zostanie potrącona z bieżącej wpłaty”. Zapis ten oznacza, że nie zapłacona nota odsetkowa potrącona zostanie z bieżącej wpłaty, bez konieczności pisemnego informowania Odbiorcy o dokonywanym księgowaniu.

Sposoby dokonywania płatności

  • Bank / Fakturę można opłacić w każdym banku. Opłata za przelew według stawek obowiązujących w danym banku
  • Poczta Polska / Fakturę można opłacić również we wszystkich placówkach pocztowych, na podstawie dołączonych do faktury druków przelewu. Prowizja od wpłaty według stawek Poczty Polskiej
  • Internet / System Bankowości Elektronicznej

System przekazywania należności za faktury wystawiane z tytułu usług świadczonych przez GZK Sp. z o. o. w Brzeźnicy

Każdy Odbiorca naszych usług otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, niezbędny celem prawidłowej realizacji dokonywanych płatności.
Prosimy o przekazywanie należności na indywidualny rachunek bankowy, który zamieszczony został na otrzymanej fakturze.

W celu prawidłowego ewidencjonowania wpłat dokonywanych przez Państwa z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków do kanalizacji, wywozu nieczystości płynnych i innych usług świadczonych przez GZK Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy informujemy, że w tytule każdej wpłaty przekazywanej na konto bankowe GZK Sp. z o. o. należy umieścić niezbędne informacje identyfikacyjne, takie jak:

  • numer nabywcy (tzw. numer kontrahenta wskazujący miejsce poboru mediów)
  • numer faktury
  • imię i nazwisko Odbiorcy
  • adres miejsca poboru mediów

Informacje niezbędne do prawidłowego przekazania należności umieszczone zostały w treści każdej faktury.