Informacja w sprawie wprowadzenia indywidualnego numeru konta bankowego odbiorcy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 06 grudnia 2016 r. wprowadzona została zmiana systemu przekazywania należności za faktury wystawiane z tytułu usług świadczonych przez GZK Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy. Każdy Odbiorca naszych usług otrzymał indywidualny numer konta bankowego, niezbędny celem prawidłowej realizacji dokonywanych płatności.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o przekazywanie należności na indywidualny rachunek bankowy Odbiorcy, który zamieszczony został na otrzymanej fakturze.

Informacja dodatkowa

W celu prawidłowego zaewidencjonowania w systemie wpłat dokonywanych przez Państwa z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków do kanalizacji, wywozu nieczystości płynnych lub innych usług świadczonych przez GZK Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy informujemy, że w tytule każdej wpłaty przekazywanej na konto bankowe Odbiorcy należy umieścić niezbędne informacje identyfikacyjne, takie jak:

  • numer nabywcy (tzw. numer kontrahenta wskazujący miejsce poboru mediów)
  • numer faktury
  • imię i nazwisko Odbiorcy
  • adres miejsca poboru mediów

Informacje niezbędne do prawidłowego przekazania należności umieszczone zostały w treści każdej faktury.

„Gmina Przyjazna Rodzinie 3+”

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy informuje, że uczestniczy w charakterze partnera w programie nastawionym na wsparcie rodzin na terenie Gminy Dębica o nazwie „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+”. W związku z powyższym rodziny posiadające karty „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+”, mają możliwość skorzystania z 10% refundacji opłat za wodę i kanalizację, w tym abonament – naliczanej 2 razy w roku, na podstawie opłaconych rachunków.

Podstawą do naliczenia refundacji jest zgodność danych osobowych i adresowych Odbiorców GZK zawartych w umowach na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji z danymi umieszczonymi na posiadanych kartach „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+”. W przypadku braku zgodności np. adresu widniejącego na umowie z adresem osoby korzystającej z karty, Odbiorca ubiegający się o przyznanie refundacji z tytułu zapłaconych faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji, nie będzie uwzględniany podczas naliczania refundacji, ze względu na rozbieżność powyższych danych. Wszystkich Mieszkańców objętych programem, którzy do tej pory nie zaktualizowali danych osobowych lub adresowych, prosimy o osobiste stawiennictwo w siedzibie Spółki w Brzeźnicy celem dokonania stosownych zmian.

Wszelkich informacji na temat zasad aktualizacji umów, można uzyskać pod numerem telefonu: 14 682 04 20 wew. 22
Więcej informacji dot. karty „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+” znajdziecie Państwo pod adresem: www.ugdebica.pl (w zakładce: Informacje ogólne).