Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Brzeźnicy

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy informuje, że przetwarza dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w poniższej Klauzuli informacyjnej.

I. Administrator danych osobowych:
Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzeźnicy, ul Źródlana 4, 39-207 Brzeźnica.
Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych będą dostępne w zakładce kontakt na stronie www.gzkbrzeznica.pl oraz pod adresem iod@gzkbrzeznica.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
• w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy na świadczone przez Spółkę usługi dotyczącej ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z roku 2017 poz. 328 z późn. zm.); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• w celu wykonania ciążących na GZK obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem; dane te będą wykorzystywane przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem GZK (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 lit. a RODO)

III. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. następującym podmiotom:
• podmiotom świadczącym na rzecz GZK na podstawie zawartej umowy: usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową, w tym także kancelariom prawnym w celu dochodzenia naszych należności na drodze postępowania sądowego
ewentualnego dochodzenia naszych należności,
• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz,
• Powiatowemu Inspektorowi Sanitarno-Epidemiologicznemu przy zamiarze odcięcia dostawy wody
• Podmiotom umocowanym z mocy przepisów ustawy

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
GZK nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych
1. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do zakończenia świadczenia usługi, w tym także przez czas, niezbędny do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy
2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy GZK przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

VI. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach podejmowania tych decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

1. Dane odczytu stanu wodomierzy mogę być pobierane w sposób automatyczny.
2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia reklamacji i zakwestionowania prawidłowości odczytu.

VII. Przysługujące Państwu uprawnienie do :
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) sprzeciwu,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa – skargę możesz wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy na świadczone przez Spółkę usługi.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie GZK Sp. z o.o. w budynku administracyjnym mieszczącym się pod adresem: ul. Źródlana 4, 39-207 Brzeźnica, tel. 14 68 20 420 wew. 28.