Zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy informuje, że działając w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 nr 123 poz. 858), zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Natomiast na podstawie art. 28 ust. 4a – ten, kto nie stosuje się do powyższych zakazów, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. Ponadto w razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych z rynien, wpustów, kratek ściekowych na zewnątrz budynków itp. należy traktować jako nielegalne. Odprowadzanie takich wód i ścieków do kanalizacji sanitarnej w znacznym stopniu zakłóca pracę oczyszczalni ścieków, jak również obciąża przepompownie ścieków generując znaczne koszty, które w konsekwencji ponoszą wszyscy mieszkańcy Gminy Dębica.

Przypominamy, że wprowadzając wodę deszczową do kanalizacji sanitarnej, marnuje się energię potrzebną do oczyszczenia dodatkowego ścieku oraz wodę. Warto pamiętać, że wodę opadową można retencjonować i wykorzystywać m.in. do podlewania ogrodu czy prac porządkowych!

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy przeprowadza kontrole przyłączy do sieci kanalizacyjnej oraz prawidłowości w zakresie odprowadzenia wód opadowych. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje.

W przypadku stwierdzenia uchybień w w/w zakresie, Spółka będzie miała obowiązek powiadomić odpowiednie organy ścigania i niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a ustawy.

Ponadto, w razie wystąpienia szkód, będących następstwem wylania ścieków z kanalizacji sanitarnej, odbiorcy którzy odprowadzają wody opadowe i drenażowe poprzez kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do współodpowiedzialności finansowej za zaistniałe szkody.

Mając na względzie społeczne i prawne uwarunkowania dotyczące opisanego wyżej problemu, prosimy o potraktowanie niniejszej informacji z należytą powagą.

Informacja o obowiązku zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy uprzejmie przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

  • zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza
  • zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele  nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Prosimy również o niepokrywanie śniegiem i lodem pokryw zasuw hydrantowych, p. poż. oraz studniach rewizyjnych znajdujących się przed nieruchomościami.