Prosimy niezwłocznie zawiadomić Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy w przypadku, gdy zauważyliście Państwo, że:

  • wystąpił wyciek przy wodomierzu
  • wskazania wodomierza budzą wątpliwości związane z jego pracą i sprawnością
  • została naruszona plomba

Jednocześnie przypominamy, że:

  • wodomierze stosowane przez Spółkę podlegają kontroli Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb, ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek
  • złącza na wodomierzu są zabezpieczone plombami i nie wolno ich samowolnie przemieszczać. Samowolne naruszenie (zerwanie) plomb podlega karze grzywny do 5.000 PLN. (art.28 pkt 2 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

Zgłoszenia awarii można dokonać:

  • osobiście w siedzibie GZK Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy, ul. Źródlana 4 / DZIAŁ TECHNICZNY – od poniedziałku do piątku w godz.: 0700 – 1500
  • telefonicznie pod numerem: 14 682 04 20 / wew. 22
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: gzk.brzeznica@op.pl

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowo – kanalizacyjnym prosimy o pilne zgłoszenie do:

ZGŁOSZENIA AWARII
SUW – Brzeźnica, Pustków, Zawada
całodobowo  tel. kom. 601 074 518

OCZYSZCZALNIA – Zawada, Paszczyna
całodobowo tel. kom. 607 681 634
oraz od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00
tel. 14 6 820 420 wew. 22
tel. kom. 791 710 800

Awarie usuwane są bezpłatnie w przypadku własności urządzeń i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych Spółki.
Awarie, które wystąpią na instalacjach wewnętrznych, przyłączach wodociągowo – kanalizacyjnych będących własnością Usługobiorcy, należy usunąć we własnym zakresie zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie. Usunięcie awarii na przyłączach wodociągowo – kanalizacyjnych można zlecić GZK Sp. z o. o. w Brzeźnicy.