Na mocy Uchwały Nr XI/103/2015 Rady Gminy Dębica z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego, zlikwidowany został samorządowy zakład budżetowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Brzeźnicy w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., której kapitał zakładowy pokryty został mieniem samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. Przedmiotowa Spółka jest kontynuatorem działalności samorządowego zakładu budżetowego.

Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarty został w formie aktu notarialnego w dniu 22 grudnia 2015 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 31.12.2015 r. pod numerem KRS: 0000594538.

Kapitał zakładowy wynosi 12.161.000,00 zł i dzieli się na 12161 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy. Wszystkie udziały w Spółce obejmuje jedyny Wspólnik. Udziałowcem Spółki w 100% jest Gmina Dębica.

Podstawowym celem i obowiązkiem Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Dębica i wspólnych z Gminami sąsiednimi w zakresie obejmującym głównie:

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  • roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
  • roboty budowlane specjalistyczne
  • handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych
  • transport lądowy oraz transport rurociągowy
  • magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
  • telekomunikacja
  • wynajem i dzierżawa
  • działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowanie terenów zieleni