Regulaminy:

  • Zarządzenie nr 001.01.2016 wprowadzające Regulamin Organizacyjny GZK Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy
  • Regulamin Organizacyjny GZK Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy
  • Struktura Organizacyjna w GZK Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dębica

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków