Krok 1 – Warunki techniczne

 • Wypełnij wniosek o wydanie warunków technicznych. Do wniosku dołącz plan sytuacyjno – wysokościowy nieruchomości
 • Wypełniony wniosek złóż w Biurze Obsługi Klienta GZK Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy
 • Termin rozpatrzenia wniosku i wydania warunków wynosi od 14 do 30 dni roboczych

Krok 2 – Wykonanie przyłącza

 • Upewnij się, że dysponujesz dokumentacją techniczną opracowaną na podstawie warunków technicznych. Taką dokumentację wykona uprawniony projektant posiadający uzgodnienie w GZK Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy
 • Roboty budowlano-montażowe mogą być realizowane wyłącznie przez firmy uprawnione do wykonywania prac w branży wodno-kanalizacyjnej

Krok 3 – Odbiór techniczny przyłącza

 • Obowiązkowo należy dokonać zgłoszenia robót do odbioru oraz przygotować właściwą dokumentację odbiorową, pozwalającą na ocenę należytego wykonania robót
 • Do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć inwentaryzację powykonawczą przyłącza, wykonaną przez uprawnionego geodetę
 • Włączenia do czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywane są przez odpowiednie służby GZK Sp. z o. o
 • Przed przyłączeniem się do sieci należy zwrócić się do GZK Sp. z o. o. z wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków do kanalizacji

Dodatkowych informacji w zakresie przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej uzyskać można pod numerem telefonu: 14 682 04 20 wew. 22

Miejscem dostarczania wody i miejscem odbioru ścieków oraz miejscem kontroli wykonywania obowiązków przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jest granica eksploatacji przez Spółkę sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych. Granica eksploatacji na przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych określona jest w zawartej umowie. Jakość i ciśnienie wody, niezawodne dostawy wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków zależą nie tylko od sprawności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez Spółkę, ale również od sprawnego działania instalacji i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych posiadanych przez Klienta – Odbiorcę usług.
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a Odbiorcą usług.

W celu zawarcia umowy należy zwrócić się do GZK Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy z wnioskiem o zawarcie umowy.

We wniosku należy podać następujące dane:

w przypadku osób fizycznych:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania / adres korespondencyjny
 • adres punktu (miejsce poboru mediów), którego umowa ma dotyczyć
 • nr dowodu osobistego
 • nr PESEL

Do wniosku należy załączyć kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.

w przypadku osób prawnych – podmiotów gospodarczych:

 • nazwa podmiotu
 • adres korespondencyjny
 • adres punktu (miejsce poboru mediów), którego umowa ma dotyczyć
 • miejsce rejestracji i nr KRS
 • nr NIP
 • nr REGON

Wniosek można:

 • przesłać pocztą na adres: GZK Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy, ul. Źródlana 4 39-207 Brzeźnica. Po wpłynięciu Państwa wniosku do Spółki, Dział Obsługi Klienta przygotuje dwa egzemplarze umowy, które zostaną przesłane do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie na adres Spółki.
 • dostarczyć osobiście do Działu Obsługi Klienta (siedziba GZK Sp. z o. o. w Brzeźnicy), gdzie na miejscu zostanie przygotowana i podpisana odpowiednia umowa.

Godziny pracy Działu obsługi Klienta: poniedziałek-piątek: 700 – 1500

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki. W przypadku, gdy nieruchomością jest budynek wielolokalowy, umowa zwierana jest z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. W każdym przypadku umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Jeżeli zakupili Państwo lub sprzedali nieruchomość, która obsługiwana była przez nasze przedsiębiorstwo w zakresie dostaw wody i/lub odbioru ścieków, należy przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości.

W tym celu należy:
Zgromadzić poniższe dokumenty i udać się do Działu Obsługi Klienta.

w przypadku osób fizycznych:

 • wypełniony wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy
 • tytuł prawny nabycia nieruchomości (Akt notarialny/ Wypis z Księgi Wieczystej/ Postanowienie sądowe)
 • pełnomocnictwo pozostałych współwłaścicieli (w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel)
 • aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty)
 • protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający dane: adres nabytej/sprzedanej nieruchomości, datę przejęcia/ przekazania nieruchomości, numer wodomierza, stan wodomierza lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń – w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego

w przypadku nieuporządkowanych spraw spadkowych (po zmarłym):

 • do czasu ustalenia spadkobiercy, należy dodatkowo przedstawić akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości oraz oświadczenie w sprawie tymczasowego zawarcia umowy

w przypadku osób prawnych-podmiotów gospodarczych:

 • wypełniony wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy
 • akt własności lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa najmu
 • wypis z KRS-u lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • numer NIP
 • numer REGON
 • protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający dane: adres nabytej/sprzedanej nieruchomości, datę przejęcia/przekazania nieruchomości, numer wodomierza, stan wodomierza lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń – w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego

Pracownik Działu Obsługi Klienta, po przedstawieniu powyższych dokumentów, przygotuje odpowiednią umowę dla nowego właściciela nieruchomości, która zostanie podpisana i zarejestrowana na miejscu. Poprzedni właściciel nieruchomości otrzyma fakturę końcową (rozliczeniową).

W przypadku zmiany danych zawartych w umowie (np. zmiana nazwiska, adresu korespondencyjnego, nazwy firmy, formy organizacyjnej itp.) należy zgłosić się osobiście do GZK Sp. z o. o. w Brzeźnicy. Następnie należy złożyć „wniosek o zmianę danych w umowie” oraz przedstawić dokument potwierdzający nowe dane (np. nowy dowód osobisty).

W przypadku wątpliwości i dodatkowych pytań w zakresie zasad zawierania umów, dokonywania zmian, aktualizacji danych osobowych i adresowych – wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 14 682 04 20 wew. 22.

Na cenę wody, z której korzystamy na co dzień w naszych domach składa się opłata za pobraną wodę jak i opłata za odprowadzone do kanalizacji ścieki. Oznacza to, że gdy podlewamy ogród nie musimy już ponosić tej części kosztów, które dotyczą korzystania z kanalizacji.

UWAGA! Ten tryb postępowania dotyczy wodomierzy, zwanych ogrodowymi, liczących wodę, która nie trafia po zużyciu do kanalizacji.

Aby zamontować wodomierz podlicznik należy:

 • Wypełnić wniosek o sprawdzenie podejścia pod wodomierz podlicznik i plombowanie i złożyć w Dziale Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Spółki.
 • Termin odbioru technicznego i plombowania podlicznika zostanie uzgodniony telefonicznie.
 • Za wszystkie czynności związane z odbiorem i plombowaniem wodomierza zostaną pobrane opłaty według cennika dostępnego w Dziale Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Spółki. Faktura za usługę zostanie przesłana na adres Odbiorcy

Wodomierz (podlicznik) należy montować na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym w miejscu suchym i dogodnym do odczytu w odległości nie dalszej jak 1,5 m od punktu czerpalnego przeznaczonego do podlewania terenów zielonych. Przed i za wodomierzem (podlicznikiem) należy zamontować zawory przelotowe, przy czym zawór przed wodomierzem winien posiadać kurek spustowy.
Przewód za wodomierzem doprowadzający wodę do punktu czerpalnego należy montować ze spadkiem do wodomierza-podlicznika, celem odwodnienia zestawu na okres zimowy. Pomiędzy podlicznikiem, a punktem czerpalnym nie należy montować punktów poboru wody wewnątrz budynku.

W przypadku wątpliwości odnośnie miejsca i sposobu montażu wodomierza-podlicznika prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel. 14 682 04 20 wew. 22