NOWE TARYFY na lata 2018-2021


INFORMACJA TARYFY 2018-2021

Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji oraz wysokość opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych obowiązujące w Gminie Dębica na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzi się z Odbiorcami usług na podstawie szczegółowo określonych w taryfach cen, stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Podstawę prawną wprowadzenia nowego taryfikatora cen i stawek opłat stanowią przepisy:

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70).

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Dębica nr XXIX/308/2017 z dnia 06 marca 2017 roku zatwierdzono taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawione Radzie Gminy Dębica przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139).

TARYFA NA OKRES od 01.04.2017 do 31.03.2018

Taryfowa grupa odbiorcy Wyszczególnienie netto brutto netto brutto brutto
z dopłatą bez dopłaty dopłata
1 Woda
gospodarstwa domowe
3,67 3,96 4,06 4,38 0,42
5 Woda
gospodarstwa domowe
3,67 3,96 4,08 4,41 0,45
2 Woda
pozostali odbiorcy
4,06 4,38 4,06 4,38
6 Woda
pozostali odbiorcy
4,08 4,41 4,08 4,41
1 Kanalizacja
gospodarstwa domowe
6,14 6,63 7,42 8,01 1,38
2 Kanalizacja
pozostali odbiorcy
7,42 8,01 7,42 8,01
5 Kanalizacja
gospodarstwa domowe
6,14 6,63 7,42 8,01 1,38
6 Kanalizacja
pozostali odbiorcy
7,42 8,01 7,42 8,01
3 Kanalizacja ryczałt
gospodarstwa domowe
22,22 24,00 22,96 24,80 0,80
4 Kanalizacja ryczałt
pozostali odbiorcy
22,96 24,80 22,96 24,80
1, 3, 5 Opłata abonamentowa
odbiorcy indywidualni od miejsca poboru
5,25 5,67 5,25 5,67
2, 4, 6 Opłata abonamentowa
pozostali odbiorcy od miejsca poboru
8,27 8,93 8,27 8,93


Objaśnienia do Taryfowych Grup Odbiorców

Usługi zaopatrzenia w wodę

  • GRUPA 1 – gospodarstwa domowe w miejscowościach: Zawada, Nagawczyna, Pustynia, Kozłów, Kędzierz, Brzeźnica, Pustków, Pustków Osiedle, Kochanówka, Paszczyna, Dębica, Stobierna, Stasiówka, Braciejowa i Gumniska
  • GRUPA 2 – pozostali odbiorcy w miejscowościach: Zawada, Nagawczyna, Pustynia, Kozłów, Kędzierz, Brzeźnica, Pustków, Pustków Osiedle, Kochanówka, Paszczyna, Dębica, Stobierna, Stasiówka, Braciejowa i Gumniska
  • GRUPA 5 – gospodarstwa domowe w miejscowościach: Latoszyn i Podgrodzie
  • GRUPA 6 – pozostali odbiorcy w miejscowościach: Latoszyn i Podgrodzie

Usługi odprowadzania ścieków

  • GRUPA 1 – gospodarstwa domowe w miejscowościach: Zawada, Nagawczyna, Pustynia, Kozłów, Kędzierz, Brzeźnica, Pustków, Pustków Osiedle, Kochanówka, Paszczyna, Dębica, Stobierna, Stasiówka
  • GRUPA 2 – pozostali odbiorcy w miejscowościach: Zawada, Nagawczyna, Pustynia, Kozłów, Kędzierz, Brzeźnica, Pustków, Pustków Osiedle, Kochanówka, Paszczyna, Dębica, Stobierna, Stasiówka
  • GRUPA 5 – gospodarstwa domowe w miejscowościach: Latoszyn i Podgrodzie
  • GRUPA 6 – pozostali odbiorcy w miejscowościach: Latoszyn i Podgrodzie
  • GRUPA 3 – gospodarstwa domowe – ryczałt dla odbiorców indywidualnych nie posiadających urządzeń pomiarowych
  • GRUPA 4 – pozostali odbiorcy – ryczałt dla odbiorców pozostałych nie posiadających urządzeń pomiarowych
Dodatkowe usługi