Ostateczne wezwanie do zapłaty przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sadowego, zamknięciem dostawy wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego

Na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków jak również zawartą umową na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków do kanalizacji GZK Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy wzywa do terminowego regulowania należności.

W przypadku braku zapłaty należności w terminie wskazanym w fakturze, stanowiącej pierwsze wezwanie do zapłaty za wykonanie usługi dostawy wody, odprowadzania ścieków do kanalizacji lub pozostałych usług będących w zakresie działalności spółki, wysyła się ostateczne wezwanie do zapłaty przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sadowego, zamknięciem dostawy wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego. Ostateczne wezwanie do zapłaty przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego przekazywane jest przesyłką pocztową (listem poleconym). Dopuszcza się doręczanie wezwania przez pracownika Spółki.

Ostateczne wezwania do zapłaty wysyłane są w terminie do dwóch tygodni, licząc od dnia upływu terminu płatności wskazanego w fakturze. Brak zapłaty zadłużenia jest podstawą do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W przypadku, gdy Odbiorca zalega z zapłatą należności za dwa pełne okresy obrachunkowe, liczone od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, możliwe jest wstrzymanie dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zasady odraczania spłat i rozkładania na raty zaległości

Odbiorca zalegający z płatnościami, w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami lub szczególnym interesem Odbiorcy, może wystąpić z pisemnym wnioskiem o rozłożenie zapłaty zadłużenia w ratach. Przez zadłużenie Odbiorcy, w dniu złożenia wniosku rozumie się sumę: kwotę podstawową niezapłaconych faktur wraz z odsetkami ustawowymi (w tym wystawionymi notami odsetkowymi) oraz kosztami dochodzenia należności. Niewywiązanie się z ustaleń wynikających z decyzji w sprawie rozłożenia zapłaty zadłużenia w ratach , skutkuje natychmiastową wymagalnością spłaty zadłużenia. Należności bieżące, nie objęte procedurą zapłaty zaległości w ratach, należy regulować zgodnie z wskazanym terminem płatności.

Procedura sądowa i egzekucyjna

W przypadku, gdy działania windykacyjne nie przynoszą pożądanego rezultatu, sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego następuje w przypadku braku zapłaty wezwania do zapłaty. Radca Prawny po otrzymaniu niezbędnych dokumentów windykacyjnych wnosi pozew do Sądu. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Skierowanie sprawy o zapłatę na drogę postępowania egzekucyjnego nie wyklucza wszczęcia procedury odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Procedura odcięcia dostawy wody / zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego

W przypadku, gdy poprzednie działania windykacyjne, w tym prowadzone na etapie postępowania sądowego, nie przyniosły pożądanego rezultatu, należy przejść do procedury zmierzającej do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego następuje w sytuacji, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za przynajmniej dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania ostatecznego wezwania do zapłaty.

Zawiadomienia o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia się Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, Wójta Gminy Dębica oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

W stosunku do dłużników, którzy nie uregulowali w terminie zaległości wykazanych w wysłanym zawiadomieniu, należy uruchomić procedurę zmierzającą do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Wszczęcie procedury odcięcia wody/zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego nie wyklucza skierowania sprawy o zapłatę na drogę postępowania egzekucyjnego.

W przypadku nie przekazania należnej sumy w wyznaczonym terminie, sprawę kieruje się na drogę postępowania sądowego, następuje odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego bez ponownego wezwania do zapłaty. Koszty ponownego uruchomienia przyłącza wodnego pokrywa Odbiorca.

GZK Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy udostępnia zastępczy punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zlokalizowany w Brzeźnicy – STACJA UZDATNIANIA WODY, wskazując iż istnieje możliwość korzystania z niego.

Zasady przyjmowania wpłat, dochodzenia kosztów wysyłki wezwań oraz kosztów procesowych i egzekucyjnych

Jeżeli Odbiorca usług dokonuje zapłaty ze wskazaniem faktury, której ta wpłata dotyczy, to wpłatę powinno się zaksięgować na wskazaną fakturę, z wyjątkiem gdy:

  • Odbiorca zalega z należnością podstawową, na którą otrzymał już wezwanie do zapłaty i nadal nie dokonał zapłaty
  • istnieje niedopłata do wcześniejszej zaległej faktury
  • istnieją nie pobrane koszty procesowe, koszty wysyłki wezwań lub zawiadomień

W sytuacji, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować konta Odbiorcy, na które wpłata ma być zaksięgowana, występują nieścisłości dotyczące wpłaty, nie można skontaktować się z Odbiorcą, przeprowadzono szczegółową analizę i wyczerpano wszelkie środki, wpłata zostaje zwrócona na rachunek bankowy z którego została dokonana z adnotacją jako niezidentyfikowana. W takiej sytuacji powiadamia się osobę lub instytucję dokonującą wpłatę o przekazanym zwrocie na konto bankowe, z którego została przekazana wpłata. Wpłata w kwocie stanowiącej nadwyżkę przekazana zostaje na poczet przyszłych należności jako: nadpłata.

Koszty dochodzenia należności tj. koszty procesowe, koszty wysyłki wezwań i zawiadomień pobiera się na podstawie ewidencji. Przyjmuje się, że jeśli Odbiorca uiścił zaległość w dniu wysłania przez Spółkę wezwania lub zawiadomienia (decyduje data wpływu na rachunek bankowy), to koszt wysyłki takiego wezwania lub zawiadomienia pokrywa w całości dłużnik. Z takiej wpłaty potrąca się koszt wysyłki wezwania lub zawiadomienia.