Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy uprzejmie informuje, że z dniem 19.09.2019 r. weszło w życie zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Brzeźnicy w sprawie wprowadzenia cennika usług dodatkowych nieobjętych taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonywanych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Na mocy tego zarządzenia:

  • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy wprowadza cennik usług dodatkowych nieobjętych taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • Wykonanie usług będzie rozliczane wg ustalonego cennika.
  • Zapłata za wykonaną usługę dodatkową nieobjętą taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków płatna będzie na podstawie wystawionej przez GZK Sp. z o.o. w Brzeźnicy faktury VAT.

Informacje dostępne: w GZK Sp. z o.o. w Brzeźnicy, ul. Źródlana 4 oraz na stronie internetowej http://www.gzkbrzeznica.pl/

Plik do pobrania

cennik usług dodatkowych